Handreiking BZK rond afhandeling klachten en bezwaren binnen sociaal domein

In verbinding met inwoners tot een oplossing komen is uitgangspunt. Het ministerie van BZK komt met een handreiking voor gemeenten die wensen te komen tot een meer integrale geschilbeslechting in het sociaal domein. Centraal staat hierbij om in gesprek met de inwoner tot een oplossing te komen. Met dit nieuws kwam advocaat Melita van der Mersch van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn tijdens het congres Overheid in Verbinding van JS Consultancy op 26 november 2015.

Per januari 2015 hebben gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden gekregen rond de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De huidige wetgeving kent verschillende klachtenregelingen, naast de formele bezwaar- en beroepsprocedure.  De wetgeving sluit niet altijd aan bij de wijze waarop gemeenten in de praktijk binnen het sociaal domein de toegang tot zorg en ondersteuning en uitvoering daarvan hebben ingericht.

Handreiking

BZK komt daarom binnenkort met een handreiking. Het komt erop neer dat bij een klacht of bezwaar eerst gesproken wordt met de betreffende inwoner. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan komt er opnieuw een gesprek met de inwoner, met een medewerker van de gemeente en eventueel met de zorgaanbieder, onder leiding van een gespreksleider. Pas als dat gesprek geweest is en ook niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen formele vervolgstappen genomen worden. Ook het formele traject van de klacht of een bezwaarschrift wordt op basis van een integrale procedure afgehandeld.

Pilot bij 5 gemeenten

De handreiking is nog niet definitief vastgesteld. Dit betekent dat deelnemers aan de workshop Omgaan met klachten, bezwaar en beroep in het sociaal domein input konden geven, die teruggekoppeld wordt aan BZK. Tevens gaat BZK een pilot starten in samenwerking met vijf gemeenten om hetgeen wat bedacht is te toetsen in de praktijk. Een buitenkans voor gemeenten die aanwezig waren tijdens het congres: zij konden hun interesse voor de pilot direct aangeven.

De pilot wordt ondersteund vanuit Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, die nauw betrokken is bij deze ontwikkeling met BZK.

Wilt u meer weten over onze kennis en ervaring binnen het Sociaal Domein? Bel of mail vandaag nog met Michel Kollau, onze directeur Sociaal Domein. Bel  06 – 51 13 57 93 of mail naar michelkollau@jsconsultancy.nl