Regieacademie maakt medewerkers klaar voor regie

Herstructurering, schaalvergroting en meer doen met minder middelen: allemaal factoren die ertoe leiden dat overheden steeds meer vanuit regie gaan werken.

Dit betekent dat ook ambtenaren  de slag naar de regierol moeten maken. Ze hebben echter niet allemaal dezelfde opleidings- en ontwikkelvraag. JS Consultancy voorziet hierin.

Ida Wildeboer, directeur/programmamanager Opleidingen bij JS Consultancy zit steeds vaker bij (grote) gemeenten aan tafel om de opleidingsbehoefte op het gebied van regie in kaart te brengen. De mensen die er werken, ontwikkelen niet automatisch mee in de rol van regisseur op het moment dat een organisatie meer doet met regie. Het vraagt om een behoorlijke cultuuromslag en een omslag in attitude. De Regieacademie – een maatwerkconcept dat JS Consultancy biedt binnen de betreffende organisatie –  voorziet hierin.

De gemeente Haarlem heeft het beheer van de openbare ruimte geheel bij de markt belegd. Denk aan onderhoud van wegen, afvalinzameling en beheer van de groenvoorziening. Ida Wildeboer: “Technisch adviseurs, gebiedsbeheerders en procesmanagers van de gemeente werken inmiddels nauw samen met medewerkers van marktpartijen als Vialis, BAM, Spaarnlanden en Strukton. Zo’n grote verandering in werken en bovendien veel minder fte’s vroegen om opleiding en ontwikkeling op het gebied van regie voor de medewerkers.”

Op maat

“Bij de gemeente Haarlem is de Regieacademie al goed ingericht. De opleiding is modulair opgebouwd. Dit doen we omdat niet iedereen dezelfde opleidingsbehoefte heeft. Mensen willen de vrijheid om zich te ontwikkelen op de punten die nodig zijn. Vooraf hebben we met het MT en ook met de contractpartijen zogenaamde ‘ontwerpworkshops’ gehouden, waarin we de inhoud van de academie aan de orde hebben gesteld. Daarna volgden persoonlijke ontwikkelgesprekken met de medewerkers en hun leidinggevenden om de ontwikkelbehoefte per medewerker goed in kaart te brengen.

Om de opleiding goed in te bedden in de organisatie is co-creatie een voorwaarde.

Hieruit zijn de modules uit de Regieacademie vervolgens ontstaan op inhoudelijk en competentiegebied. Denk aan Omgevingsbewust denken en doen, Onderhandelen vanuit samenwerken maar ook Beeldgestuurd schouwen en Contractbeheersing. Een deel van deze workshops is verplicht voor de deelnemers, een deel is vrij invulbaar. Medewerkers bij de contractpartners nemen ook deel aan de workshops en dat is een goede zaak. De afspraken tussen de gemeente en de marktpartijen zijn gestoeld op samenwerken en vertrouwen en álle medewerkers maken deel uit van het proces.”

Een goed begin is het halve werk

Ida Wildeboer: “Om de opleiding goed in te bedden in de organisatie is co-creatie een voorwaarde. De Regieacademie van Haarlem is in nauw overleg met alle betrokkenen tot stand gekomen. De gemeente heeft ons vervolgens – passend bij haar filosofie – de regie gegeven over de Regieacademie. JS Consultancy regelt voor deze gemeente dus alles om de academie heen. Dat hoeft niet, maar het is wel een mogelijkheid. Ook in de organisatie bieden wij maatwerk.”