Tijd om de kloof te dichten tussen business en ICT

Afgelopen woensdag vond in Haarlem de eerste expertisetafel plaats rondom het thema Informatievoorziening / ICT sociaal domein, en specifiek in relatie tot de sociale wijkteams. Een succesvolle en inspirerende start, die vraagt naar meer! Aan tafel zaten mensen vanuit verschillende disciplines (I&A, Wijkteam, Bedrijfsvoering en Control) om ervaring en kennis met elkaar te delen.

Wat is er besproken?

De vragen die op tafel kwamen, waren vooral gericht op knelpunten / beperkingen van het huidige systeem en het feit dat er soms sprake is van een beperkte (door)ontwikkel mogelijkheid.

Professionals ervaren hierdoor dat het werkproces onvoldoende wordt ondersteund door het registratie -informatiesysteem. Dit zorgt voor de nodige irritaties. “We zijn aan de voorkant bezig met het definiëren van een uniform werkproces, maar hebben een systeem die dit onvoldoende ondersteunt of mogelijk maakt.” Gemeenten onderschreven het belang om goed functioneel te beschrijven wat je wensen en eisen zijn alvorens in zee te gaan met een leverancier.

In het definiëren van werkprocessen – en de afstemming die dit vraagt tussen front -en backoffice – kwam ook ter sprake dat er vaak nog een kloof is tussen business en ICT. Het dichten van die kloof (door bijvoorbeeld Informatiemanagers) werd als wenselijk beschouwd om te komen tot een gedragen systeem.

Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat gemeenten in toenemende mate druk ervaren als het gaat om het kunnen ontsluiten van de juiste verantwoordingsinformatie. Veel van de aanwezige gemeenten waren drukdoende hier vorm en inhoud aan te geven. We hebben dan ook onze ervaringen gedeeld als het gaat om het definiëren wn visualiseren van managementinformatie voor sociale wijkteams. Dit ter ondersteuning van ‘het gesprek’. Het gesprek over caseload, zorgzwaarte, casuïstiek, procesknelpunten, maar ook het delen van de successen. Dit gesprek werd ook door de aanwezige als belangrijke randvoorwaarden beschouwd voor de verdere doorontwikkeling maar ook in het vinden van de juiste balans tussen controle en loslaten / ruimte geven.

Op naar het vervolg!

Met het delen van onze kennis en ervaring woensdag is een mooie, eerste stap gezet naar het oplossen van deze knelpunten. Kortom, een informatieve en inspirerende bijeenkomst die vraagt naar meer! En dat gaat er ook komen!

  1. Allereerst houden we nog twee expertisetafels over hetzelfde onderwerp in Enschede op 12 oktober en Delft op 27 oktober. Dus was u niet in de gelegenheid er woensdag bij te zijn? Sluit dan zeker aan in Enschede of Delft.
  2. Voor iedereen die klaar is voor de volgende stap: de tweede bijeenkomst gaat verder in op sturing binnen dit domein. ‘Sturingsmechanismen. Draaien aan de knoppen in de wijk’. We houden deze expertisetafel in Enschede op 16 november, in Delft op 24 november en in Haarlem op 30 november.
  3. Daarna volgt nog een derde bijeenkomst, waar zal worden gesproken over de rol van soft controls, gedrag en vertrouwen. ‘Softcontrol in de lerende praktijk van het sociaal domein’. Deze bijeenkomst zal ook weer gehouden worden in Haarlem, Enschede en Delft. Data volgen spoedig!

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij een of meerdere van deze expertisetafels!

Heeft uw organisatie behoefte aan een (interim-) professional die de business en informatisering bij elkaar weten te brengen? Neem dan vrijblijvend contact op met Herrie Geuzendam, onze directeur Bedrijfsvoering. We bespreken graag met u de mogelijkheden! Bel 06 – 20 21 82 27 of mail herriegeuzendam@jsconsultancy.nl

Download gratis onze whitepaper ‘Digitale transformatie in het publieke domein’ >>